Promocje
Sukienka Monica blue
Sukienka Monica blue
299,00 zł 209,00 zł
Body Amelia
Body Amelia
299,00 zł 209,00 zł
Body Angelika black
Body Angelika black
299,00 zł 209,00 zł
Body Aleksandra black
Body Aleksandra black
299,00 zł 209,00 zł
Body Anna black
Body Anna black
299,00 zł 209,00 zł
Sukienka Marta black
Sukienka Marta black
299,00 zł 209,00 zł
Sukienka Milena black
Sukienka Milena black
299,00 zł 209,00 zł
Body Adrianna black
Body Adrianna black
299,00 zł 209,00 zł
Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Sklepu Internetowego coolme.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.coolme.pl, którego właścicielem i administratorem jest firma Lemoni Fashion Sp. z o.o, adres: ul. Werzbowa 40/88 Łódź 90-133, NIP 725-207-35-97, adres poczty elektronicznej: fashioncoolme@gmail.com
2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego coolme.pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego. 
3. Znak towarowy Cool Me jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.

DEFINICJE

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 
1.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
1.3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
1.4. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
1.5. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. 
1.6. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym. 
1.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
1.8. Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.coolme.pl
1.9. Sprzedawca/Usługodawca – Lemoni Fashion Sp. z o.o, adres: ul. Werzbowa 40/88 Łódź 90-133, NIP 725-207-35-97, adres poczty elektronicznej: fashioncoolme@gmail.com
1.10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.12. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

KONTO

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego coolme.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. 
2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe. 
3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego. 
4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDARZY

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia. 
2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT. 
3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia. 
5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „potwierdzam zakup” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży. 
6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. 
7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności: 
1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na konto wskazane przez Sklep Internetowy - ING Bank Sląski S.A., nr rachunku: 90 1050 1461 1000 0090 8053 3608 
1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu www.payu.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl
1.3. Płatność PayPal, jedynie przy wysyłkach zagranicznych. Koszt takiej wysyłki jest zależny od kraju odbiorcy.
2. Termin Płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a Zamówienie anulowane. 
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

WARUNKI I TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia. 
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłka kurierska.
3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firmy kurierskiej. 
4. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym. 
5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2-7 dni Roboczych na terenie Polski do 14 dni roboczych Europy i do 21 Dni Roboczych poza Europę (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wskazanych terminów. 
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. 
2. Klient ma prawo w ciągu 10 dni od otrzymania paczki do zgłoszenia chęci zwrotu, bez podania przyczyny.
3. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres fashioncoolme@gmail.com lub kurierem (pocztą polską) na adres: Lemoni Fashion, ul.Pomorska 40 Łódź 91-408 
4. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres: Lemoni Fashion, ul.Pomorska 40 Łódź 91-408 wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.coolme.pl. 
5. Podstawą do dokonania zwrotu produktu lub reklamacji jest przekazanie nam dokumentu potwierdzającego zakup tj. paragonu fiskalnego lub faktury.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.coolme.pl oraz paragon lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji. 
7. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej. 
8. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

PRAWO ODSTĘPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: fashioncoolme@gmail.com lub kurierem na adres: Lemoni Fashion, ul.Pomorska 40 Łódź 91-408.
2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. 
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, przy płatności PayU na konto PayU, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem. 
4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami. 
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń. 
3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody. 
3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. 
4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. 
5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego. 
6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione. 
7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
2. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.coolme.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail. 
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl